Урок 17

Лексика

agnoski 'признать', amaso 'масса', 'толпа', 'скопление', aspiri 'стремиться', aŭroro 'утренняя заря', balta 'балтийский', disko 'диск', 'грампластинка', doloro 'боль', ebria 'пьяный', 'опьянённый', epoko 'эпоха', fidela 'верный', 'преданный' (malfideli 'проявить неверность', 'изменить'), fiksi 'установить', 'закрепить' (fiksaŭskulti 'вслушаться'), flamo 'пламя', flui 'течь', fremda 'чужой', 'иностранный', gardi 'хранить', 'беречь', 'стеречь', kasedo 'кассета', komponi 'сочинять музыку', konkeri 'покорить', konsili 'советовать', kvalito 'качество', kvanto 'количество', logi 'манить', 'привлекать', mendi 'заказать', ondo 'волна', pasio 'страсть', 'пыл', peni 'стараться', 'пытаться', 'прилагать усилия', penetri 'проникать', perei 'погибнуть' (pereigi 'погубить'), pluraj 'несколько', 'довольно много', pola 'польский', postuli 'требовать', presi 'печатать', provi 'пробовать', 'пытаться', romanco 'романс', simila 'подобный', 'похожий', societo 'общество', 'организация', 'объединение', surprizi 'удивить', 'поразить' (surpriza 'неожиданный', 'поразительный'), ŝalti 'включить', ŝanco 'случай', 'возможность', 'шанс', traduki 'переводить', Varsovio 'Варшава', vasta 'обширный', 'просторный' (disvastigi 'распространять'), veki 'будить', 'пробуждать'.

Без перевода: ekzemplero, konkurenco, latina, magnetofono, periodo, tradicio.

Kantoj, kantoj...

Unufoje, sidante ĉe radioricevilo kaj aŭskultante muzikon, mi subite atentis, ke mi komprenas vortojn de la kanto en fremda lingvo. Ĝi similis al la itala aŭ latina lingvo, sed fiksaŭskultinte, mi rimarkis, ke la kanto sonas en Esperanto. Tio estis disaŭdigo de la Pola radio. Ekde tiu momento mi penas laŭeble ofte aŭskulti Varsovion, la naskiĝurbon de Esperanto, kiu ekde la 1959-a jaro plurfoje en ĉiu tago disaŭdigas en la Internacia lingvo. Kaj nemalofte mi havas bonŝancon aŭdi kantojn en tiu belsona lingvo.

Baldaŭ post tio mi veturis en Baltan Esperanto-Tendaron (BET) en Estonio. Tie mi ekaŭdis novajn kantojn kaj eĉ konatiĝis kun ties aŭtoroj. Kaj dum la lastaj tendaraj tagoj mi verkis tekston de mia unua Esperanta kanto, kio postulis ne malmultajn penojn.

Komence kantoj estis malmultaj, tial ni kolektadis kaj gardadis ĉiun, eĉ se ĝi ne tre bonkvalitis. Poste venis surpriza periodo, kiam verkado, tradukado kaj plenumado de Esperantaj kantoj ricevis amasan karakteron. Aperis pluraj aŭtoroj tra la tuta lando. Eĉ tiuj, kiuj sukcesis ellerni nur la bazon de la lingvo, ekprenis plumon kaj ekprovis verki. Kaj, oni devas agnoski, ne ĉiam sensukcese. Aperis tioma kvanto de kantoj, ke ili devis elteni grandan konkurencon por veki ĉies intereson, por konkeri ĉies korojn, por penetri ĉiujn Esperanto-klubojn, de Latvio ĝis Kamĉatko.

Ekde tiam datiĝas la neskribita tradicio – kunprenadi por la koncertoj en Esperanto-tendaroj ĉefe novajn kantojn. Do ĉar en ĉiu tendaro okazas kelkaj koncertoj, ĝiaj partoprenantoj forveturigas kelkdekon da novaj kantoj. En la tendaro okazas ankaŭ lernado de novaj kaj de jam konataj kantoj.

La kanto estas populariganto de nia vivmaniero. Tial Unio de sovetiaj societoj por amikeco kaj kulturaj ligoj kun eksterlando (SSOD) en Moskvo komencis presadi kaj disvastigadi tra la tuta mondo kolektojn de kantoj de nialandaj komponistoj, kantoj el diversaj epokoj de nia historio. Mi memoras, kiel dum la 48-a Universala Kongreso de Esperanto en Sofio ni disdonacis al la kongresanoj pli ol du mil ekzemplerojn de tia kantaro. Kaj la tuta kongreso kantis «Estu ĉiam la suno!» en la Internacia lingvo. Rapide populariĝas diskoj kaj kasedoj kun originalaj kaj tradukitaj Esperantaj kantoj. Pluraj kluboj kunmetas siajn proprajn kantarojn.

Precipe belaj estas Esperantaj kantoj ĉe lignofajro. Longe mi memoros nokton en Karpatoj, kiam ni sidis ĉirkaŭ ardanta fajro, plenumante mendojn de niaj frumatene forveturontaj gekamaradoj. Gitaristoj laciĝadis kaj anstataŭadis unu la alian, de tempo al tempo nin kovradis nuboj, lumigataj de la flamo, sed kantoj fluadis onde, ĝis aperis sur la horizonto la aŭroro.

Pri kio kantas Esperantaj kantoj? Pri ĉio plej bona – pri nia lando, pri la paco, pri la amikeco, pri la amo, pri bonaj homoj, pri iliaj revoj kaj aspiroj, pri tio, ke la vivo estas belega.

Mi ŝaltas la magnetofonon kaj, laŭ sonoj de niaj kantoj – gajaj kaj malgajaj, seriozaj kaj ŝercaj, – mi rememoras pri proksimaj kaj malproksimaj geamikoj, loĝantaj en ĉiuj anguloj de nia lando, pri la fidelaj geamikoj, kun kiuj konatigis min la internacia lingvo Esperanto, kun kiuj mi kantis Esperantajn kantojn ĉe la neforgesebla nokta lignofajro. Mi konsilas ankaŭ al vi aŭskulti, lerni, kanti, verki, popularigi Esperantajn kantojn: tio alportos al vi multe da utilo kaj plezuro.

Nigraj okuloj
(malnova romanco «Очи чёрные»)

Traduko de B. Kolker

Nigra ĝis ebri'
La okul-rigard',
Plena de pasi',
De brulanta ard',
Mi tre amas vin,
Mi tre timas vin,
En malbona hor'
Mi renkontis vin!

Nigra ĝis ebri'
La okul-rigard',
Logas vi al land'
De feliĉa fart' –
Al la land' de l' am',
Kie regas ver',
Lando sen dolor',
Lando sen sufer'.

Se ne trafus vi
Al sanganta kor',
Pasus mia viv'
Sen anim-dolor'.
Pereigis min
Flama alrigard'.
Pasis la feliĉ'
Kvazaŭ neĝ' en mart'.

Nigra ĝis ebri'
La okul-rigard',
Plena de pasi',
De brulanta ard',
Mi tre amas vin,
Mi tre timas vin,
En malbona hor'
Mi renkontis vin.

Задания

17.1. Образуйте равнозначные эсперантские слова:

стремление; экзаменатор; зацвести; танцовщица; линейка; узкий; мечтатель; солонка; предисловие; ежедневно; внеплановый; до смерти; междугородный; антивоенный; собрат; самодовольный; многолюдный; подслушивать; надстроить; наземный; остаток; персонал; напевать; решительный; нерешённый; неприемлемый; просчитаться; допустить; подмосковный; обрезать; отрезать; отослать; ускорить; прочитав; раздвоиться; общежитие; вручить; подлежащий перепечатке; безвыходный; воспеть; целостность; лоботрясничать; перенаселённость; сынишка; метель; осторожность; все, вместе взятые.

17.2. Переведите сочетания, обращая внимание на логичное употребление предлогов:

в июле; сорок километров в час; превратиться в старика; прочитать в три недели; в моё отсутствие; в течение часа; в то время как; увидеть в первый раз; вступить в партию; я уверен в этом; потребность в специалистах; в девять часов; в семи километрах от города; в пять раз больше; марка в десять копеек; она не в моём вкусе; слово в слово; смотреть в окно; дом в девять этажей; пробел в знаниях; в память о герое; сказать в шутку; два километра в длину; нуждаться в деньгах; он избран в руководители; взять в жены; ввести в заблуждение; закончить в два счёта; не могу взять в толк; как ни в чём не бывало. Спортклуб при заводе; при его жизни; при этом условии; при его уме; при всем его желании; при всем том; говорить при детях; это случилось при мне; при Пушкине; быть при смерти. Вокруг света; споры вокруг проблемы.

17.3. Переведите, обращая внимание на выделенные слова:

Молочная промышленность перевыполнила план. Напротив нашего дома открылась новая молочная. Обычно вечером мы едим молочное. Где лежит чайная ложка? Эта чайная очень оригинальна. Нет ничего прекраснее детской улыбки. Из детской слышались звуки музыки. Больной ребенок плохо спал. Под утро больной почувствовал себя лучше. Будущее лето покажет, сможем ли мы это выполнить. Мы смотрим в будущее с надеждой. Мои домашние дела идут неплохо. К ужину собрались все домашние. Я заметил за окном трамвая знакомый дом. Мне рассказывал об этом один знакомый.

17.4. Переведите на эсперанто:

Уже в XVII-XVIII вв. началось изучение проблемы международного языка. Великие мыслители прошлого – Коменский, Декарт, Лейбниц, Вольтер, Бэкон, Фурье, Ампер – высказывались за его создание. Шарль Монтескьё писал: «Связь между народами стала так велика, что из неё неуклонно вытекает необходимость в общем языке».

Кажется, что проще всего было бы принять один из национальных языков как единый международный язык. Однако это вызвало бы справедливые возражения со стороны других народов. Кроме того, существующие национальные языки очень трудны для изучения.

В поисках выхода предлагали для этой цели мертвый, а следовательно, нейтральный латинский язык. Однако эта идея оказалась непрактичной: латынь тоже трудна для изучения, не говоря уже о том, что в ней отсутствуют слова для огромного количества привычных нам вещей.

Было очень много попыток создать международный вспомогательный язык на различных основах. Сотни людей трудились над задачей дать человечеству единое средство общения: было создано около тысячи проектов языков. Однако почти все они остались только проектами. В истории остались главным образом названия языков: сольресоль, волапюк, идиом неутраль, латино-сине-флексионе, идо, окциденталь, новиаль, бейсик инглиш, интерлингва, нео, романид, уропи, эльюнди и др.

И только один из них превратился в настоящий язык благодаря столетнему развитию в обществе. Это – эсперанто.

17.5. Сделайте прозаический пересказ на эсперанто одной из ваших любимых песен, которую вы хотели бы услышать на международном языке.

Заведите толстый блокнот карманного формата и собирайте в него тексты понравившихся эсперантских песен. Лучше всего собирать их во время смотров художественной самодеятельности, слетов эсперантистов.

Найдите возможность записывать и переписывать на магнитофонную ленту эсперантские песни в хорошем исполнении.

Регулярно проводите в вашем клубе эсперантистов разучивание новых песен, привлекайте к этому людей, играющих на музыкальных инструментах, прежде всего на гитаре. Постарайтесь создать свой вокально-инструментальный ансамбль эсперантской песни.

Просите опытных эсперантистов переводить ваши любимые песни с русского и других языков. Наконец, пытайтесь сами переводить и сочинять тексты и даже мелодии эсперантских песен, но при этом непременно советуйтесь со знатоками языка. Вряд ли ваши первые тексты будут совершенными, но у вас есть перспектива стать автором популярных песен и других произведений. Помните, что даже лучшие эсперантские писатели были когда-то начинающими эсперантистами.

Приложения

Языковая игра «Что на картинке?»

На короткое время вывешивается картинка. Играющие по памяти описывают её, а затем читают вслух свои описания. Обычно описания гораздо менее сходны, чем того можно ожидать.

John S. Dinwoodie (Dinŭudi)
Soleco

Ŝafisto iras sur montaro,
kie birdkantoj sonas;
kun la Natur' en solidaro
solecon li ne konas.

Sed iras mi sur urbostratoj,
kie la bru' senĉesas;
kaj meze inter la homfratoj
fremdule mi solecas.

[W. Auld, J. S. Dinwoodie, J. Francis, R. Rossetti. Kvaropo. Budapest, 1977, с. 121.]

Л. Н. Мясников
Принципы становления и развития фразеологии в эсперанто и в этнических языках

Основным источником пополнения фразеофонда эсперанто в новый период остается письменная речь – художественная литература и фразеографические работы...

Новым явлением в эсперанто-фразеологии нового периода предстает слой фразеологических эсперантизмов, который образовался на основе собственной приязыковой культуры. Для понимания значения таких фразеологизмов необходимо обладать значительными по объёму фоновыми знаниями, набор которых сопоставим с набором фоновых знаний представителей этнических сообществ. Слой эсперантизмов составляет пока группа в несколько сот единиц, однако эта группа фразеологических единиц постоянно пополняется и развивается. Основным механизмом образования фразеологических эсперантизмов является развитие связанного значения у ряда слов: verda ŝipo 'движение эсперантистов', verda lingvo 'эсперанто', ĝisosta fundamentano 'эсперантский пурист' и др.

Развитие фразеологически связанного значения характерно и для группы единиц с интернациональным фоном, что отражает аналогичные процессы в этнических языках. Так, глаголы doni 'давать', trovi 'находить', perdi 'терять', veki 'будить' и ряд других помимо своих прямых номинативных значений приобрели и связанные значения в сочетании со словами, которые обозначают чувства и эмоции человека (doni esperon 'обнадежить', perdi аmon 'разлюбить', enfali en triston 'впасть в уныние' и др.)...

Фразеология эсперанто представляет собой развитую систему единиц различных структурных и семантических типов. Эта система выросла на основе слоев фразеологических интернационализмов этнических языков и на базе собственной приязыковой культуры. Становление эсперанто-фразеологии – сознательный лингокреативный процесс моделирования фразеологических единиц на основе сопоставления рядов этнических фразеологизмов-прототипов. В позднейшем развитии языка сочетались сознательные и стихийные факторы; однако роль сознательного компонента на всех этапах развития языка была ведущей.

С учётом того факта, что не только лексическая и грамматическая, но и фразеологическая система планового языка эсперанто по своим основным параметрам близки системам развитых этнических языков, представляется вполне закономерным рассмотрение социализированных искусственных языков наряду с этническими в общей родовой группе «человеческий язык».

[Л. Н. Мясников. Автореф. канд. дис. М., 1989, с. 16-17, 20-21.]