Урок 16

Лексика

akompani 'провожать', 'сопровождать', amuzi 'развлекать', 'забавлять', animo 'душа', aparta 'отдельный', 'особенный', 'особый', beno 'благо', 'благословение', 'счастье', diligenta 'прилежный', 'старательный', 'усердный', disputi 'спорить', dividi 'делить', 'разделить', ekskluziva 'исключительный', entuziasmo 'воодушевление', 'увлечение', 'энтузиазм', esenco 'сущность', eterna 'вечный', eviti 'избежать', gento 'племя' (устаревшее значение 'народ', 'нация', 'этнос'), glavo 'меч', grado 'степень', 'градус', harmonio 'гармония', 'согласие', himno 'гимн', instigi 'побуждать', interna 'внутренний', justa 'справедливый', kolego 'коллега', 'товарищ', komuniki 'сообщать' (komunikiĝi 'общаться'), konscii 'сознавать', krei 'создавать', 'творить', 'образовать', kreski 'расти', obstina 'упрямый', 'упорный', 'настойчивый', posedi 'иметь', 'обладать', 'владеть', preciza 'точный', privata 'частный', profito 'выгода', 'польза', 'прибыль', reciproka 'взаимный', rilati 'относиться', sango 'кровь', sankta 'священный', 'святой', soifi 'жаждать', 'хотеть пить', spirito 'дух', trudi 'навязать', uzi 'употреблять', 'использовать', 'применять'.

Без перевода: deklaracio, devizo, doktoro, formulo, fundamento, idealo, neŭtrala, oficiala.

Грамматика

16-1. Категория переходности-непереходности.

Переходные глаголы обозначают действие, которое направлено на объект, выраженный именем в винительном падеже. Большинству эсперантских переходных глаголов соответствуют русские переходные глаголы: aĉeti, afiŝi, agiti, akcepti, akompani, ami и т. д. (составьте перечень изученных переходных глаголов).

В русском языке при переходных глаголах в отрицательной форме употребляется не винительный, а родительный падеж, соответствующие глаголы в эсперанто требуют винительного падежа: ne akcepti proponon 'не принимать предложения'; atendi decidon 'ждать решения'. От переходных глаголов образуются страдательные причастия: aĉetita, aĉetata, aĉetota.

Непереходные глаголы обозначают действие, не предполагающее объекта, выраженного именем в форме винительного падежа. Большинству эсперантских непереходных глаголов соответствуют русские непереходные глаголы: agi, aparteni, aperi, ardi, batali и т. д. (составьте перечень изученных непереходных глаголов). От непереходных глаголов страдательные причастия не образуются.

Иногда русским непереходным глаголам в эсперанто соответствуют переходные глаголы: bezoni 'нуждаться в'; celi 'целиться в', 'стремиться к'; posedi 'обладать', 'владеть' + тв. падеж; regi 'управлять' + тв. падеж; trafi 'попасть в'; interŝanĝi 'обмениваться' + тв. падеж.

У некоторых эсперантских глаголов под влиянием национальных языков и вследствие того, что предлог может заменяться винительным падежом, если это не искажает смысла, категория переходности-непереходности неустойчива: они могут употребляться как с прямым дополнением (существительное в винительном падеже), так и с косвенным (существительное в общем падеже с предлогом): adiaŭi (al), atenti (pri), aŭskulti (al), danki (al), bedaŭri (pri), diskuti (pri), egali (al), esperi (al, pri), festi (pro), forgesi (pri), helpi (al), konkuri (kun), konsenti (pri, kun), kontraŭi (al), kredi (al), lekcii (pri), loĝi (en), ludi (per), memori (pri), miri (pri), odori (je), pardoni (al), paroli (pri), partopreni (en), pensi (pri), peti (pri), profiti (de, el), raporti (pri), prelegi (pri), respondi (al), revi (pri), rigardi (al), rilati (al), sekvi (post), servi (al).

La interna ideo de la Esperanto-movado
(el kongresaj paroladoj de Doktoro Ludoviko Zamenhof)

En la 1905-a jaro dum la 1-a Universala Kongreso de Esperanto en la franca urbo Boulogne-sur-mer (Bulonjo-ĉe-maro) estis akceptita «La deklaracio pri Esperantismo».

El la deklaracio, unuanime akceptita en la Bulonja kongreso, ni ĉiuj scias, kio estas la Esperantismo en rilato praktika; el tiu ĉi deklaracio ni ankaŭ ekscias, ke «Esperantisto estas nomata ĉiu persono, kiu uzas la lingvon Esperanto, tute egale, por kiaj celoj li ĝin uzas». Esperantisto estas sekve ne sole tiu persono, kiu uzas Esperanton sole kaj ekskluzive por celoj praktikaj...

Krom la flanko praktika, deviga por ĉiuj kaj montrita en la deklaracio, la Esperantismo havas ankoraŭ alian flankon ne devigan, sed multe pli gravan, flankon idean. Tiun ĉi flankon diversaj Esperantistoj povas klarigi al si en la plej diversa maniero kaj en la plej diversaj gradoj. Tial, por eviti ĉiun malpacon, la Esperantistoj decidis lasi al ĉiu plenan liberecon akcepti la internan ideon de la Esperantismo en tiu formo kaj grado, kiel li mem deziras, aŭ – se li volas – eĉ tute ne akcepti por la Esperantismo ian ideon. Por demeti de unuj Esperantistoj ĉian respondecon pri agoj kaj idealoj de aliaj Esperantistoj, la Bulonja deklaracio precizigis la oficialan, de ĉiu sendispute akceptitan esencon de la Esperantismo kaj aldonis la sekvantajn vortojn: «Ĉiu alia espero aŭ revo, kiun tiu aŭ alia persono ligas kun la Esperantismo, estas lia afero pure privata, por kiu la Esperantismo ne respondas»...

Venos iam la tempo, kiam Esperanto, fariĝinte posedaĵo de la tuta homaro, perdos sian karakteron idean: tiam ĝi fariĝos jam nur lingvo, oni jam ne batalados por ĝi, oni nur tirados el ĝi profiton. Sed nun, kiam preskaŭ ĉiuj Esperantistoj estas ankoraŭ ne profitantoj, sed nur batalantoj, ni ĉiuj konscias tre bone, ke al laborado por Esperanto instigas nin ne la penso pri praktika utileco, sed nur la penso pri la sankta, granda kaj grava ideo, kiun lingvo internacia en si enhavas. Tiu ĉi ideo – vi ĉiuj sentas ĝin tre bone – estas frateco kaj justeco inter ĉiuj popoloj. Tiu ĉi ideo akompanadis Esperanton de la unua momento de ĝia naskiĝo ĝis la nuna tempo...

Vi ĉiuj sentis tre bone en Bulonjo, ke nin entuziasmigis ne la amuzoj per si mem, ne reciproka sinkomprenado per si mem, ne la praktika utileco, kiun Esperanto montris, sed la interna ideo de la Esperantismo, kiun ni ĉiuj sentis en nia koro. Ni sentis, ke komenciĝas la falado de la muroj inter popoloj, ni sentis la spiriton de ĉiuhoma frateco. Ni konsciis tre bone, ke ĝis la fina malapero de la muroj estas ankoraŭ tre kaj tre malproksime...

Ĉiu, kiu uzas Esperanton aŭ laboras por ĝi, estas Esperantisto, kaj ĉiu Esperantisto havas plenan rajton vidi en Esperanto nur lingvon simplan, malvarman internacian komprenigilon... Sed tiuj Esperantistoj, kiuj apartenas al nia afero ne per sia kapo, sed per sia koro, tiuj ĉiam sentos kaj ŝatos en Esperanto antaŭ ĉio ĝian internan ideon...

La devizo de la ideaj Esperantistoj, neniam ĝis nun precize formulita, sed ĉiam klare sentata, estas: «Ni deziras krei neŭtralan fundamenton, sur kiu la diversaj homaj gentoj povus pace kaj frate interkomunikiĝadi, ne altrudante al si reciproke siajn gentajn apartaĵojn...»

L. L. Zamenhof
La espero
(himno de la Esperanto-movado)

En la mondon venis nova sento,
Tra la mondo iras forta voko;
Per flugiloj de facila vento
Nun de loko flugu ĝi al loko.

Ne al glavo sangon soifanta
Ĝi la homan tiras familion:
Al la mond' eterne militanta
Ĝi promesas sanktan harmonion.

Sub la sankta signo de l' espero
Kolektiĝas pacaj batalantoj,
Kaj rapide kreskas la afero
Per laboroj de la esperantoj.

Forte staras muroj de miljaroj
Inter la popoloj dividitaj;
Sed dissaltos la obstinaj baroj,
Per la sankta amo disbatitaj.

Sur neŭtrala lingva fundamento,
Komprenante unu la alian,
La popoloj faros en konsento
Unu grandan rondon familian.

Nia diligenta kolegaro
En laboro paca ne laciĝos,
Ĝis la bela sonĝo de l' homaro
Por eterna ben' efektiviĝos.

[Л. Заменгоф. Всемирный язык эсперанто. Варшава, 1890, с. 9, 10.]

Л. Заменгоф
Надежда

Над землею новым чувством веет,
И призыв разносится по свету;
Он на крыльях, словно лёгкий ветер,
Облетает быстро всю планету.

Не мечом – орудьем разрушенья –
Он сплотить желает все народы:
Людям, утомившимся в сраженьях,
Обещает мир он и свободу.

Все, кто верит в счастье дней грядущих,
Собрались под мирные знамена.
Под звездой идеи всемогущей
Стали мы сильнее и сплочённей.

Стены недоверья вековые
Разобщили страны и народы;
Но сметет препятствия любые
Светлая любовь – сестра свободы.

Овладевши языком общенья,
Хорошо друг друга понимая,
Будут жить народы, без сомненья,
Как семья единая земная.

Полные энергии и страсти,
Не устанем яростно трудиться,
Чтоб мечта, которой нет прекрасней,
Для людей могла осуществиться.

Перевел с эсперанто С. Вайнблат.

[Молодёжь Молдавии. Кишинев, 01.01.1981.]

Задания

16.1. Образуйте равнозначные эсперантские слова:

энтузиаст; нейтральность; полуофициальный; продажа; северянин; поселиться; желтоватый; травинка; супружеский; чертёжник; расчёска; кофейник; кафе; прилететь; предвидеть; пригород; внешкольный; внести; затруднить; расширить; послевоенный; безошибочно; подсознание; находка; чувствительный; управдом; желательный; желанный; переименовать; обмыть; соавторство; многоязычие; сверхъестественный; пробиваемый; перебежать; пересолить; население; отвыкнуть; прошлогодний; вывернуться; дословный; канителиться; разбросанность; непримиримый; всеядный; подлежащий сожжению; взаимоотношение; привкус; оступиться; интернационализация.

16.2. Переведите сочетания, обращая внимание на логичное употребление предлогов:

упасть на землю; поехать на море; с места на место; окна на восток; перейти на русский язык; право на труд; опоздать на несколько минут; дальше на километр; на днях; на неделе; на заседании; на ходу; приехать на поезде; на многие годы; уехать на лето; купить на все деньги; комната на двоих; пойти на новый фильм; пригласить на кофе; зал на сто мест; билет на концерт; говорить на английском языке; надеяться на случайность; город на Волге; на рассвете; это произошло на моих глазах; обменять журнал на книгу; играть на гитаре; ехать на юг; на полпути; на первых порах; на веки вечные; зима на носу. Поставить к стене; конфеты к чаю; к чему это?; лицом к лицу; к тому же; к сожалению.

16.3. Переведите, обращая внимание на выделенные слова:

Всё хорошо, что хорошо кончается. С тобой всегда хорошо. Хорошо, я не возражаю. Без тебя мне было плохо. Это плохо. Объяснение должно быть точно. Сообщите точно о дате выезда. Было темно, точно ночью. Это вполне возможно. Если возможно, позвони мне. Возможно, вы не знаете этого. Приходите возможно быстрее. Соотношение сил было равно. А нам всё равно. Он равно владеет обоими языками. Три плюс пять равно восьми. Твои слова, равно как и факты, убедили меня. Вчера я встал достаточно рано. Достаточно взглянуть в словарь, и вы увидите, что я прав.

16.4. Переведите на эсперанто:

«Разноязычие является одним из величайших несчастий человечества», – писал Вольтер.

На земле говорят на 2,5 тыс. языков. Международные отношения развиваются с необыкновенной быстротой. Умножаются взаимные поездки учёных, специалистов, туристов. Увеличивается число международных конгрессов. Повышается интерес к событиям за рубежом.

Все мы живем на одной планете, но разделены многими языками: разноязычие очень затрудняет общение людей из разных стран. Кроме того, оно отнимает много времени и денег, которые можно было бы направить на повышение благосостояния человечества.

Особые трудности стоят перед наукой, которая по своей сущности интернациональна. Научные работы пишутся на большом числе языков, что мешает обмену научно-технической информацией.

В Российской государственной библиотеке находятся книги более чем на 200 языках. Только журналы по химии издаются на 30 языках.

Известный польский учёный Одо Буйвид писал: «Сегодня очень трудно представить себе, до какой степени будут облегчены отношения между народами, когда все, наконец, поймут необходимость международного языка».

16.5. Напишите рассказ на одну из тем: а) сталкивались ли Вы с языковым барьером и как Вы его преодолевали? б) как Вы узнали об эсперанто, почему начали его изучать, чем он Вас привлекает?

Почти все активисты эсперанто-движения начали преподавать международный язык очень рано: часто сразу же после того, как они сами прошли основной курс. Нет лучшего способа усвоить учебный материал, чем объяснить его другим людям: ведь для этого приходится самому тщательно разбираться во всех деталях. Начните подбирать небольшую группу для обучения, лучше всего среди близких вам людей: родственников, друзей, коллег, сокурсников, соучеников, соседей. Помощь вы сможете получить в ближайшем клубе эсперанто и в Российском союзе Эсперантистов (РоСЭ), а также со стороны местных молодёжных и профсоюзных организаций.

Оптимальная схема обучения в кружке такова: дома учащиеся знакомятся самостоятельно по учебнику с материалом всего следующего урока, на занятии бегло повторяются слова и теоретический материал, даются необходимые разъяснения. Основная работа ведётся с текстом: чтение по ролям, анализ интересных моментов, вопросы преподавателя к учащимся, вопросы учащихся друг к другу, пересказ текста, рассказ или диалог по ситуации, близкой к теме текста. Упражнения выполняются в аудитории только при наличии достаточного времени, не обязательно все и не обязательно до конца. Желательнее всего выполнять в аудитории лексико-грамматические упражнения, содержащие пословицы и афоризмы. Не забывайте о языковых играх, о песнях на эсперанто. На занятии следует оставлять несколько минут для ответа на вопросы учащихся.

В зависимости от общей подготовки учащихся и наличия времени объём учебного материала, проходимого в аудитории, может колебаться от максимума (абсолютно весь материал курса) до минимума (первые 14 уроков без упражнений). При самостоятельной или заочной форме обучения следует проходить материал курса целиком.

Секрет успеха при изучении языка – в систематической самостоятельной работе: аудиторные занятия могут заменить их лишь частично.

Желательно, чтобы руководитель кружка, обратившись в РоСЭ, сдал экзамен на право преподавания эсперанто и получил соответствующее свидетельство.

Приложения

Языковая игра «Много слов из одного»

Ведущий записывает слово, например, harmonio. Играющие должны образовать как можно больше слов из букв, содержащихся в данном слове: haro, horo, nomo, mono... Выигрывает тот, кто за определённое время образовал большее число слов.

Adalberto Huleŝ
Se estus tiel

Se estus tiel – sed ne estas tiel –
se estus tiel, ke vi amus min,
se vi estus tia – sed vi ne estas tia –
se vi estus tia, kia mi imagis vin,
se ĉio estus aliel [1]! –
se estus tiel, kiel mi dezirus...
Sed ne estas tiel!

[A. Huleŝ. Katoj kaj ĉevaloj. Budapest, 1982, c.26.]

[1] aliel = alie, alimaniere

Перестройка на эсперанто

В конце апреля в Москве состоялась Консультативная встреча эсперантистских организаций социалистических стран. Во встрече приняли участие около тридцати делегатов из Болгарии, Чехословакии, ГДР, Венгрии, Кубы, Польши, Вьетнама.

Хотя в программе и значилось всё, начиная от лингвистики и кончая проблемами мира и экологии, встреча отличалась глубоким анализом трудностей, переживаемых движением эсперантистов в Советском Союзе. Традиции эсперанто на территории нынешнего Советского Союза насчитывают целое столетие, они начались ещё со Льва Толстого. Первые годы истории этого международного языка справедливо называются русским периодом. Да, были паузы, причиной которых стали сталинские репрессии в тридцатые годы и бюрократический застой в 70-е и 80-е. Давно уже советские эсперантисты могли бы влиться в интернациональную семью людей, пользующихся эсперанто в более чем 100 странах мира. Если все мы стремимся сейчас к всемирному сотрудничеству, нам следовало бы помнить, что язык эсперанто родился для того, чтобы служить такому сотрудничеству, и что он успешно делает это уже целое столетие.

Я посетил Москву десять лет назад и не очень рвался туда вернуться, что-то там давило на меня. Мои друзья не имели права посещать меня в гостинице и не осмеливались пригласить меня к себе домой. Однако нам удалось завладеть столом в кафе «Артистическое», и я за эти десять лет много раз вспоминал тот прекрасный вечер, будучи в Бомбее, Рио-де-Жанейро, Афинах, Гаване, Токио, Париже, Мехико, Нью-Йорке, Мадриде, Пекине, Дакаре и моём родном Белграде.

И вот я снова в Москве, я вижу, что она снова стала тем городом, с которым я знаком 50 лет из романов и поэм, из музыки и театра. Здесь стало легче дышать, здесь спорят, беседуют, обретают друзей. Я был рад, что выставка Кандинского проходила в Москве во время моего пребывания здесь. Я наслаждался прогулками по Арбату, несколько раз был в гостях, приобрел здесь много новых друзей. Теперь мне снова хочется сюда вернуться. Я не смогу долго выдержать без Москвы.

Симо Милоевич, генеральный директор
Всемирной ассоциации эсперантистов

[Московские новости. 1989, N 19, с. 2.]

«Московские Новости» на эсперанто

В редакцию идут письма из разных стран с просьбой выпускать нашу газету также и на языке эсперанто, поскольку многим недоступны те девять языков, на которых газета уже выходит.

На днях редакция «Московских новостей» совместно с возрождённым в начале текущего года Союзом эсперантистов советских республик выпустила пробный номер газеты на эсперанто на тридцати двух полосах половинного формата, составленный из материалов, ранее прошедших в еженедельнике.

[Московские новости. 1989, N 30, с. 2.]